Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) mindazon ajánlatokra, illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a KALÓCZ-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6065 Lakitelek, Alkotmány út 11.), mint Eladó, a fogyasztónak nem minősülő vásárló, (a továbbiakban: Vevő) részére áruértékesítést végez B2B webáruház rendelés leadó felületén, illetve írásban (email, fax, posta), valamint székhelyén történő értékesítése során. A jelen ÁSzF-ben nem szereplő kérdésekben, a Felek által megkötött külön írásbeli keret megállapodás (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) rendelkezik, amely jelen ÁSzF elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSzF hatálya kiterjed Eladó és Vevő között áru szállítására, megrendelés teljesítésére irányuló minden jogviszonyra. Ha a Felek között olyan tartalmú Egyedi Szerződés jön létre, amely az ÁSzF-től eltér, úgy ezen rendelkezések vonatozásában az Egyedi Szerződésben meghatározottak az irányadóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak továbbá minden, a KALÓCZ-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal jövőben megkötött ügyletre is.

ELADÓ ADATAI

Eladó neve: KALÓCZ-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6065 Lakitelek, Alkotmány út 11.
Cégjegyzékszáma: 03 09 108104
Adószáma: 11980195-2-03

Eladó központi elérhetőségei:

telefon: +36 76-448-567
email: webshop@kalocznagyker.hu
web: https://kalocznagyker.hu

DEFINICIÓK

 • Eladó: KALÓCZ-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
 • Vevő: az a fogyasztónak nem minősülő vásárló, aki az Eladóval kötött Egyedi Szerződés, illetve a jelen ÁSzF-ben foglaltak alapján az Eladó által értékesített Árut az Eladótól megvásárolja, vagy megrendeli.
 • Felek: Eladó és Vevő együttesen.
 • Áru: Eladó által Vevőnek szerződés szerint szállított vagy szállítandó termék(ek).
 • Készre jelentés: Eladó által Vevőnek küldött értesítés arról, hogy a Vevő által megrendelt Áru átvehető.
 • Árlista: az Eladó által értékesített Árura vonatkozó listaárak.
 • Beszállító: Eladó szerződéses partnere, aki jogosultsággal rendelkezik az Áru Vevő részére történő átadására.
 • B2B webáruház: az Eladó által üzemeltetett, kizárólag a szerződéses partnerek (Vevők) részére fenntartott rendelési felület, amely a https://kalocznagyker.hu oldalról érhető el.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Áruval kapcsolatos tájékoztató

Eladó a forgalmazott Áruk elérhetőségét, műszaki adatait, árát az általa, vagy Eladó partnerei által készített, adatlapokban, katalógusokban, árlistákban, információs anyagokban teszi közé, amelyeket Vevő felé irányuló előzetes bejelentési kötelezettség nélkül folyamatosan aktualizál. Ha a Vevőnek bármely Áru alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával, minőségével kapcsolatban a közölteknél több információra van szüksége, Eladó vevőszolgálatához bizalommal fordulhat. Vevő igénye esetén Eladó információt nyújt az Áru felhasználására vonatkozóan.

Áru ára

A forgalmazott Áru nettó listaárát a Kalócz-Ker Kft. által kiadott Árlista tartalmazza, amelyet a Kalócz-Ker Kft. az értékesítés során ettől eltérő megállapodás hiányában érvényesnek és alkalmazandónak tekint. Eladó listaárai követik a gyártói árváltozást és az árfolyam változást, ezért Eladó jogosult indokolt esetben listaárait egyoldalúan módosítani. A mindenkor érvényes listaárak megtekinthetők az Eladó B2B webáruházában, vagy kérésre az Eladó alkalmazottai adnak róla információt.

Az Eladó és a Vevő között az Egyedi Szerződéssel megállapított egyedi kedvezményeket, szerződéses árakat az Eladó jogosult indokolt esetben egyoldalúan módosítani, amelyről értesíti a Vevőt és amely módosítás az értesítés időpontjával – tiltakozás hiányában – hatályba lép.

A Vevő kérésére kiadott árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumban érvényes. Az árajánlatban megadott árak nettó árak, amelyek nem tartalmazzák a hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót. Amennyiben az Áru az Eladó által biztosított standard csomagolástól vagy szállítástól eltérő megoldást, vagy ha a teljesítés göngyöleg használatot igényel, ennek felmerülő többletköltségéről Eladó a Vevőt előzetesen tájékoztatja.

Eladó kijelenti, hogy ő vagy az általa forgalmazott Áru beszállítója már megfizette az Árura és csomagolóanyagokra előírt termékdíjakat.

Áru csomagolása

Eladó az Árut az eredeti gyártói vagy saját csomagolóanyag felhasználásával oly módon csomagolja, hogy az Áruk a rakodás, szállítás során ne károsodjanak (normál csomagolás). Vevő ettől eltérő, speciális csomagolást a megrendelés leadásakor kérhet, mely csomagolás esetlegesen felmerülő többletköltségek Vevőt terhelik. Az Áru Vevő által történő átcsomagolása esetén az átcsomagolás által okozott, illetve a csomagolás hiányából vagy hiányosságából, továbbá az árutartalomra vonatkozó tájékoztatás elmaradásából eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal. Eladó a felhasznált csomagolóanyagot nem veszi vissza.

Göngyöleg kezelése

Eladó az általa Vevő rendelkezésre bocsátott göngyölegért (raklap, kaloda, kábeldob…. stb.) betétdíjat számlázhat ki. A betétdíjak aktuális áráról Eladó értékesítői nyújtanak tájékoztatást.

Eladó a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban lévő göngyöleget számlázástól számított egy hónapon belül, számla ellenében visszaveszi, és a betétdíjat visszafizeti.

A göngyölegek Eladó telephelyére történő visszaszállításáról Vevőnek saját költségén kell gondoskodnia.

RENDELÉS MENETE

Telefonon, írásban, szóban történő megrendelés

Vevő jogosult arra, hogy az Eladó székhelyén vásároljon a vele kötött Egyedi Szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Eladó olyan megrendelést fogad el, amelyet Vevő írásban (e-mailben, faxon, levélpostai úton), Eladó internetes értékesítési szolgáltatásán keresztül, vagy eladóhelyi eladás esetén szóban közöl. Vevő által telefonon, szóban bemondott Árura Eladó egyedi mérlegelést követően vagy elfogadja a megrendelést, vagy kéri annak írásos leadást. Amennyiben az Eladó kéri a szóbeli megrendelés írásban történő megerősítését, úgy a Vevő köteles azt a megrendelési igény jelzését követő 2 napon belül írásban (levélben, fax, e-mailben) megerősíteni. Ha a Vevő az ilyen módon leadott megrendelését nem erősíti meg – eltérő megállapodás hiányában – Eladó nem köteles a megrendelés teljesítésére. Vevő a megrendelést megelőzően az Áru árát, műszaki paramétereit köteles ellenőrizni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli. Eladó a rendelés visszaigazolást Vevő kérésére megküldi.

Árajánlat kérése – emailben, faxon, levélben

Árajánlat kérés esetén, Eladó a Vevő által megadott Árukra ajánlatot készít. Az árajánlat tartalmazza az Áru megnevezését, mennyiségét, nettó és bruttó értékét. Az ajánlat egyedi érvényességi kritériumait az ajánlat tartalmazza, ennek hiányában érvényessége a készlet erejéig szól. Árajánlat elfogadása esetén a Vevő az ajánlat számára hivatkozva írásos megrendelést köteles küldeni Eladónak. Amennyiben az árajánlat alapján küldött írásbeli megrendelés a kiadott árajánlatban foglaltaktól eltér, Eladó nem köteles a megrendelést elfogadni és teljesíteni, és a változásnak megfelelő új árajánlatot készíthet Vevő részére.

Eladó olyan megrendelés teljesítését tudja vállalni, melyet Vevő a kért teljesítési határidő előtt, az üzletmenetben szokásos, illetve Eladó ajánlatában vállalt szállítási határidőkre figyelemmel, megfelelő idővel adott meg.

Online rendelés leadási felületen történő megrendelés (B2B webáruház)

Az Online rendelés leadási felületen történő megrendelés leadás regisztrációhoz kötött. A honlap rendelés leadó felülete nem nyilvános, az kizárólag a regisztrált Vevők számára elérhető jelszóval védett felületen keresztül. A Vevő regisztrációs kérelme alapján Eladó ellenőrzi, hogy az adott Vevő szerepel-e a nyilvántartási rendszerében, szerződött partnere-e, és amennyiben igen, részére engedélyezi a regisztrációt, melyről emailben értesíti. Ha a kérelmező Vevő még nem az Eladó partnere, úgy Eladó megvizsgálja a kérelmet és a regisztráció engedélyezéséről vagy annak elutasításáról értesíti a kérelmezőt.

Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) automatikusan visszaigazolja. Ha e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

MEGRENDELT ÁRU ÁTVÉTELE, SZÁLLÍTÁSA

Áru átvétele

Bármely módon megrendelt és készre jelentett Áru Eladó telephelyén történő átvételére nyitvatartási időben van lehetőség. Eladó székhelyének nyitvatartási ideje megtalálható az Eladó honlapján. (www.kalocznagyker.hu).

Vevő a Készre jelentésétől számított 15 napon belül köteles az általa választott vagy az Egyedi Szerződésben meghatározott boltban a megrendelésére érkezett Árut átvenni vagy – egyéb megállapodás hiányában – saját költségén Eladó telephelyéről elszállítani.

Ha Vevő a készre jelentett Árut átvenni vagy elszállítani nem tudja, úgy – eltérő megállapodás hiányában – Eladó jogosult tárolási nyilatkozat kiadásával az áru leszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatot a megrendelés teljesítés igazolásaként elfogadja és köteles ezen számlák ellenértékét megfizetni.

A tárolási nyilatkozat szerinti Árut az elszállításig terjedő időszakra Eladó felelős őrzőként raktározza. A felelős őrzés idejére Eladó tárolási díjra is jogosult, amelynek napi mértéke az áru bruttó értékének a 0,25 %-a,

Eladó a készre jelentést követő 45 napon túl – egyéb megállapodás hiányában – nem vállalja az Áru tárolását és felelős őrzését.

Szállítás
Szállítási határidő

A megrendelés formájától függetlenül, az Eladó által megadott kiszállítás napja tájékoztató jellegű, attól eltérő szállítási nap is lehetséges attól függően, hogy a megrendelt Áru Eladónál aktuálisan raktáron van-e, vagy azt egyedileg kell beszereznie.

A szállítási határidő teljesítettnek tekinthető, ha és amennyiben a megrendelt Áru Eladó által készre jelentésre kerül. Ezen rendelkezés Beszállítótól történő szállítás esetén is irányadó. Előszállítás,

részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. Ezen ÁSzF alapján – Eladó esetleges késedelmes vagy hibás teljesítés miatt -Vevő semminemű kötbérigény érvényesítésére nem jogosult.

A Vevő elállhat a szerződéstől, ha

– a szerződést a Felek megállapodása szerint meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni,

–  az Eladó az általa vállalt szállítási időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik,

–  a Vevő megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.
„Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén Eladó jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

Szállítás módja, díja

Az Eladó saját gépjárműparkkal szállítja a megadott címre az árut.

Vevő kérheti az adott megrendelés egy vagy több szállítási ütemben történő leszállítását az általa meghatározott címre. Ha a megrendelt Áru jellege, a Vevő által megjelölt leadás helyszíne, a leadás módja az Eladó által biztosított standard szállítástól eltérő megoldást igényel, az Eladó az áru leszállításáért szállítási díjat számol fel.

Saját gépkocsinkkal történő szállítás esetén:

 • nettó 100.000.- ft rendelési érték alatt a szállítási költség nettó 2.000.-ft,
 • nettó 100.000.-ft rendelési érték felett a szállítási költség ingyenes.

MPL futárszolgálat (link):

 • Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

A szállítási díj mértékéről Eladó Vevőt tájékoztatja.

Eladói áruszállítás esetén (Eladó vagy annak Megbízottja által történő áruszállítás) Vevő köteles a szállítási címre való bejutást, a lerakodás és áruátvétel feltételeit, valamint az áru jogszerű átvételéhez szükséges felelős személy jelenlétét biztosítani. Amennyiben a lerakodáshoz a szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre, a szállítást végző személy jogosult az áru lerakodását megtagadni. E feltételek be nem tartásáért Vevő anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag Vevőt terhelik. A kiszállítás napjáról Felek közösen állapodnak meg.

Mennyiségi és minőségi vizsgálat elvégzése a Vevő részéről

A Vevő az Áru átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Áru megnevezését, a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő és Eladó képviselőjének, illetve a fuvarozónak is aláírásával hitelesítenie kell. Eladó nem vállal felelősséget azokért a szállítási és egyéb hibákért, amelyek az Áru átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Eladónak.

Bármely a szállítást követő mennyiségi vagy minőségi kifogást, jótállási, illetve szavatossági igény bejelentést Vevő köteles Eladó felé haladéktalanul írásban közölni, az áru átvételekor kapott szállítólevél, illetve számla számának megadásával.

Hibás teljesítés esetén Eladó vállalja, hogy a Vevőt pótszállítással, a hibás vagy tévesen leszállított Áru cseréjével vagy jóváírással kártalanítja. Ha a pótszállítás a megállapodott időben nem történik meg Vevő jogosult az adott megrendeléstől elállni.

Az átvételtől számított öt munkanap elteltével Eladó jogosult a szállítási eltérések, hiányok kompenzálását visszautasítani és a felmerült minőségi kifogásokat, szavatossági eljárás keretében rendezni.

FIZETÉSI FELTÉTELEK/NYILATKOZATOK

Előleg fizetése

Megrendelés elfogadásának feltételeként Eladó fenntartja magának a jogot az áruérték általa meghatározott %-nak (akár 100%) előleg címén történő bekérésére. Ez esetben Eladó a beérkezett előlegről előleg számlát állít ki, és ezt követően teljesíti Vevő megrendelését.

Vevő tudomásul veszi, hogy a vele kötött Egyedi Szerződésben rögzített egyedi fizetési feltételtől függetlenül is jogosult Eladó a saját egyedi döntése alapján egyes Árura vagy Árucsoportra előre történő fizetést kérni

Ha Vevő az előleget megfizeti, de a megrendelt Árut Eladó értesítésétől számított – egyéb megállapodás hiányában – a meghatározott határidőn belül nem szállítja el Eladó telephelyéről vagy saját hibájából nem tudja átvenni, Eladó nem kötelezhető az előleg visszafizetésére. Ebben az esetben a felek a megfizetett előleget meghiúsulási kötbérnek tekintik, ami Eladót illeti meg.

Számla kiállítása

Eladó az átadott Áru ellenértékét a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza ki. Az áruk ellenértékét a Vevő a számlán feltüntetett fizetési módon, az ott szereplő fizetési határidő szerint köteles kiegyenlíteni. Amennyiben Eladó a számlát postai úton küldi meg, a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. Eladó nem köteles a számláját ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést Eladó e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A kézbesítéssel a késedelem jogkövetkezményei beállnak.

Eladó a Vevő számlával kapcsolatos mindennemű reklamációját kizárólag a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül, írásban fogadja el, a jogvesztés terhe mellett. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy Eladó a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván.

A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Vevő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles átutalni Eladó bankszámlájára.

Hitelkeret biztosítása

Eladó Vevő részére hitelkeretet, és fizetési haladékot biztosíthat Egyedi Szerződés keretében az abban megjelölt feltételekkel. Eladó jogosult a Hitelkeret biztosításához, fenntartásához Vevőtől fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga Eladót illeti meg. Eladó a megállapított hitelkeretet jogosult bármikor, saját hatáskörében módosítani.

A hitelkeret a megrendelt Áru és a már leszállított, de még ki nem fizetett Áru bruttó értéke erejéig szól.

Ha a Vevőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig Eladó szabad hitelkeret esetén is jogosult a megrendelést a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a hitelkeret biztosítását felfüggeszteni.

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti Eladót. Ha a Vevő e kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy Eladó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Az ebből származó kárt Eladó jogosult érvényesíteni a Vevővel szemben.

Fizetési késedelemből eredő követelés érvényesítése

Ha a Vevő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik. Vevő a fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:48. § szerint a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

A fizetési határidő lejártát követően Eladó jogosult a számlák ki nem egyenlítéséből eredő követelését eladásra harmadik félnek felkínálni. Vevő lemond azon jogáról, hogy emiatt Eladóval szemben bármilyen címen, kártérítési igényt érvényesítsen.

Tulajdonjog fenntartása

Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig az Árura vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. Vevő csak abban az esetben szerez tulajdonjogot az Árun és csak abban az esetben rendelkezhet az Áru sorsáról szabadon, ha annak teljes vételárát megfizette az Eladó felé. A tulajdonjog fenntartással érintett Áru feldolgozása esetén a választás joga Eladót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 5:65.§). Dologegyesülés esetén Eladónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 5:66. §). Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett Árut más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani, azaz sem kereskedelmi célú vásárlás esetén sem egyéb esetben a tulajdonjog fenntartása alatt Vevő az Árut nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

A tulajdonjog fenntartás ideje alatt az Áru elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Vevő kártérítési felelősséggel tartozik.

Áruvisszaszármaztatás

Ha a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Eladó jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Vevő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy Eladó a Vevő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.

Ha Vevő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Vevő tűrni köteles, hogy Eladó a tulajdonjog fenntartással érintett Áruit visszaszármaztassa a fent rögzített módon.

Kárveszély/Biztosítás

Eladó felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az Áru raktárból Vevő részére történő kiadásáig, illetve a Vevő által megadott szállítási címre történő eljuttatásig terjed.

Ha a Vevő alkalmazottai (pld. raktáros, gépkocsivezető) a be- és kiraktározáshoz Vevőnek segítséget nyújtanak, akkor azt minden egyes esetben Vevő kockázatára teszik. Az ebből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal. Ha Eladó az áru elszállításához fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz igénybe annak tevékenységéért – az árukiadástól a kirakodásig – úgy felel, mintha maga járt volna el.

Az Áru az előírásoknak megfelelően, a forgalmazáshoz szükséges információkkal és dokumentumokkal együtt kerülnek leszállításra. Ha a Vevő nem kapná kézhez az Áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az Árut használatba veszi – jelezze Eladó vevőszolgálatánál, melyet Eladó pótolni fog. A forgalomba hozatalhoz szükséges egyéb engedélyeket, dokumentációkat az Eladó a Vevők kérésére azokat rendelkezésére bocsátja.

Bármilyen kétség, aggály esetén, amely az Áru minőségére vonatkozik, Vevő köteles megakadályozni az Áru beépítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Vevőt terheli.

Az Áru átvételt követően bekövetkezett bármely káreseményekért Vevő felel, ezért az átvételt követő káreseménytől függetlenül köteles valamennyi fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni.

SZAVATOSSÁG/JÓTÁLLÁS

Eladó kijelenti, hogy az általa forgalmazott Áruk megfelelnek a rájuk vonatkozó szabványoknak, illetve Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa közösségen belüli beszerzésből származó és továbbértékesített Áru esetében a Vevő felmerült szavatossági igényeit a beszállító felé képviselje.

Eladó a Ptk. idevonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az általa közvetlenül importált Áru esetében szavatosságot vállal azért, hogy az átadott Áru a műszaki specifikációban meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs.

Eladó által forgalmazott Áru csak az adatlapokon feltüntetett célra és módon használható. Eladó kizárja minden olyan kártérítési igény teljesítését, amelyek a szakszerűtlen használatból, illetve a szabványelőírások be nem tartásából erednek. Eladó nem vállalja egyetlen Áru beszerelését sem.

Szavatossági kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint abban az esetben, ha a Vevő a vásárlás időpontjában ismerte vagy ismernie kellett a hibát, akkor az általa az Áruban meglévő és ismert hiba tekintetében szavatossági igénnyel nem léphet fel.

Vevőnek jótállási, illetve szavatossági igényét írásban kell megtennie és mellékelnie kell az Áru megvásárlását igazoló számla másolatát. A jótállási időszak eltelte után az Áru hibájának bizonyítása Vevő kötelezettsége.

Eladó felkérésére Vevőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a visszahozott hibás Áru betervezésének, beüzemelésének, beépítésének körülményeivel, használatával kapcsolatosan minden információt begyűjtsön és Eladó részére a szavatosság, illetve jótállás (garancia) jogosságának megállapításához rendelkezésére bocsásson.

Vevő elfogadja, hogy az Eladó a saját telephelyén köteles eleget tenni, szavatossági, illetve garanciális kötelezettségeinek. A telephelyre történő szállítás költségei Vevőt terhelik. Az Áru visszaszállítására előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. Abban az esetben, ha a javítás, illetve csere csak a helyszínen végezhető el az Eladó jogosult a felmerülő szerelési, utazási és szállás költségeit, a Vevővővel történt egyeztetés után, Vevő felé kiszámlázni. Önálló komplett berendezés esetében felek előzetesen egyeztetnek a költségek elszámolásáról.

Szavatosság

Vevő termékhiba esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vevő nem kérte, illetve nem

kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. Kicserélés vagy elállás esetén a Vevő nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Ha az Áru meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket, közrehatása arányában a Vevő köteles viselni.

Ha Vevő a szavatossági igényét az adott Áru – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény az adott Áru egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Eladó nem köteles a Vevő, jótállási, illetve szavatossági igényének teljesítésére, amennyiben az Árut a Vevő bizonyíthatóan nem megfelelően tárolta, engedély nélkül átszerelte, módosította, szerelési beépítési utasításoknak nem megfelelően építette be, nem rendeltetésszerűen használta, a karbantartási műveleteket nem a karbantartási utasításoknak megfelelően végezte, az Áru a rendeltetésnek megfelelő használat esetén elkopott, illetve az Árut sérülés érte.

Jótállás (garancia)

Eladó nem tartozik az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá, ugyanis fogyasztók részére jelen szerződés keretei között Áru értékesítést nem végez. Erre tekintettel a Korm.rendeletben meghatározott kötelező jótállás nem terjed ki az értékesített Árukra vonatkozóan.

Eladó kizárólag az Áru gyártó által vállalt jótállást garantálja, mely jótállási kötelezettség csak a gyártó által vállalt garanciális határidőn belül keletkezett meghibásodásokra terjed ki. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

A gyártó által garanciajeggyel el nem látott Áru esetében a garanciajegy funkcióját a számla látja el. Az adott Árura vonatkozó garancia időtartamáról Eladó Vevő kérésére a honlapon feltüntetett nyitvatartási időben (kalocznagyker.hu) információt ad. A gyártó által megadott garanciális határidő meghosszabbításáról feleknek az adott Árura vonatkozóan írásban kell megállapodniuk.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E  rendelet szabályait a  Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a  kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) vonatkozó jótállási kötelezettségre kell alkalmazni.”

3. § Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

b) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.”

4. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt vagy – távollévők között kötött szerződés esetén – legkésőbb a  fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon a  jótállási jegyet a  fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.”

(2) Az R1. 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jótállási jegyen fel kell tüntetni:)

„g) a  vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a  kiállítás során a  képviseletében eljáró személy aláírását az  (5)  bekezdés alapján elektronikus úton átadott jótállási jegy kivételével, valamint”

(3) Az R1. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A  vállalkozás az  e  rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet távollévők között kötött szerződés esetén elektronikus úton is átadhatja a  fogyasztó részére. A  fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel az e  rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A  vállalkozás a  jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a  fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a  fogyasztó rendelkezésére, akkor az  elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a  jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a  letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell.”

5. § (1) Az R1. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha az  e  rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a  fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a  fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a  vállalkozás köteles a  fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a  fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a  vállalkozás köteles a  jótállási jegyen, ennek hiányában a  fogyasztó által bemutatott, a  fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az  általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy

nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.”

(2) Az R1. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az  (5)–(7)  bekezdés előírásai az  elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.”

6. § Az R1.

a) 1.  § (3)  bekezdésében a  „helyezése” szövegrész helyébe a  „helyezése vagy üzemben tartása” szöveg és

a „biztosítható” szövegrész helyébe a „biztosítható,” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az „érvényesítheti” szövegrész helyébe a „bejelentheti” szöveg,

c) 5.  § (5) és (7)  bekezdésében a „köteles a  fogyasztó” szövegrész helyébe a „köteles a  jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó” szöveg,

d) 7/B. § (1) bekezdésében a „2–7.” szövegrész helyébe a „3–7.” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R1. Melléklete.

3. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló

212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-ában a „melléklete” szövegrész helyébe az „1. melléklete” szöveg lép.

9. § Az R2. Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Üzleti titok megőrzése

Vevő, illetve Eladó köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni. Üzleti titok a másik fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, harmadik személlyel nem közölhető. A Vevő és Eladó az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás.

Vevő és Eladó köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az Eladó által forgalmazott Áruk piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.

Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. Felek vállalják, hogy a jelen ÁSzF és/vagy az Egyedi Szerződés hatályának megszűntétől számított 10 éven belül minden olyan információt bizalmasan kezelnek és harmadik felekkel nem közölnek, amely a Szerződéssel, annak előkészítésével és teljesítésével kapcsolatosan, azzal összefüggésben jut tudomásukra.

Jogvita rendezése

Amennyiben felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, Felek közös akarattal hatáskörtől függően a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

ÁSzF módosítása

Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Általános Szerződési Feltételek Eladó honlapján (www.kalocznagyker.hu) megtekinthetők. Eladó az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Vevő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSzF tartalmának nyomon követése.

Szerződés rendelkezéseinek érvényessége

Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Eladó írásos jóváhagyásával ruházhatók át. Vevő és Eladó köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. A felek közti szerződések csak írásban módosíthatók.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári jogról szóló 2003. évi V. törvény (Ptk.) szabályai az irányadók.

Jelen ÁSzF 2019. szeptember 03.-án lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.